Kontakt

B-Bus & Kuma BilserviCe AB

Faktorsgatan 14
461 37 Trollhättan

Telefon:
0520-400 581, 070-723 69 17

E-post:
B-Bus & Kuma BilserviCe AB

Hemsida:
b-buskuma.se